دات نت نیوک
Menu

خانه


به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقاء دانش آموزش عالی و تقویت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، منابع انسانی و در نهایت بهبود فعالیت های آموزشی، پژوهشی و خدمات تخصصی دانشگاه ها در زمینه های مرتبط، انجمن علمی آموزش عالی ایران در سال 1381 تاسیس گردید. اهم وظایف و فعالیت انجمن به شرح زیر است.

1- اشاعه و توسعه تحقیقات علمی حوزه آموزش عالی در سطح ملی و بین المللی

4- تشکیل میزگرد ها و گردهمایی های علمی در سطح منطقه ایی، ملی و بین المللی

5- ایجاد شبکه های علمی، تخصصی نخبگان ملی و بین المللی

6- انتشار کتاب، مجله و نشریات علمی به صورت فصلنامه، خبرنامه و..

7-همکاری و ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ایی به مراکز و موسسات آموزش عالی و..دوره های آموزشی
ا
معرفی کتاب
دی ان ان