دات نت نیوک
Menu
ترتیب نمایش تعداد
  عضویت حقیقی (پیوسته)
عضویت حقیقی (پیوسته)
قیمت 1,500,000 ریال
 10 شماره مجله آموزش عالی ایران به صورت تکی (نسخه چاپی)
10 شماره مجله آموزش عالی ایران به صورت تکی (نسخه چاپی)
 اشتراک مجله آموزش عالی ایران
اشتراک مجله آموزش عالی ایران
500,000 ریال
 بسان رود؛ جشن نامه استاد محمد یمنی دوزی سرخابی (نسخه چاپی)
بسان رود؛ جشن نامه استاد محمد یمنی دوزی سرخابی (نسخه چاپی)
100,000 ریال
 پرداخت هزینه انتشار مقالات پذیرش شده
پرداخت هزینه انتشار مقالات پذیرش شده
1,500,000 ریال
 پرداخت هزینه انتشار مقالات پذیرش شده [Copy]
پرداخت هزینه انتشار مقالات پذیرش شده [Copy]
1,500,000 ریال
 پرداخت هزینه داوری تخصصی مقالات
پرداخت هزینه داوری تخصصی مقالات
1,000,000 ریال
 پرداخت وجوه اهدایی به انجمن
پرداخت وجوه اهدایی به انجمن
300,000 ریال
 پرداخت وجوه اهدایی به انجمن
پرداخت وجوه اهدایی به انجمن
500,000 ریال
 پرداخت وجوه اهدایی به انجمن
پرداخت وجوه اهدایی به انجمن
1,000,000 ریال
 پرداخت وجوه اهدایی به انجمن
پرداخت وجوه اهدایی به انجمن
5,000,000 ریال
 پرداخت وجوه اهدایی به انجمن
پرداخت وجوه اهدایی به انجمن
10,000,000 ریال
 عضویت حقوقی (سازمانی)
عضویت حقوقی (سازمانی)
5,000,000 ریال
 عضویت حقیقی (عمومی)
عضویت حقیقی (عمومی)
500,000 ریال
 عضویت حقیقی (وابسته)
عضویت حقیقی (وابسته)
1,000,000 ریال
 مجلد چهار جلدی مجله آموزش عالی ایران؛ سال اول (نسخه چاپی)
مجلد چهار جلدی مجله آموزش عالی ایران؛ سال اول (نسخه چاپی)
 مجلد چهار جلدی مجله آموزش عالی ایران؛ سال پنجم (نسخه چاپی)
مجلد چهار جلدی مجله آموزش عالی ایران؛ سال پنجم (نسخه چاپی)
200,000 ریال
 مجلد چهار جلدی مجله آموزش عالی ایران؛ سال چهارم (نسخه چاپی)
مجلد چهار جلدی مجله آموزش عالی ایران؛ سال چهارم (نسخه چاپی)
200,000 ریال
 مجلد چهار جلدی مجله آموزش عالی ایران؛ سال دوم (نسخه چاپی)
مجلد چهار جلدی مجله آموزش عالی ایران؛ سال دوم (نسخه چاپی)
 مجلد چهار جلدی مجله آموزش عالی ایران؛ سال سوم (نسخه چاپی)
مجلد چهار جلدی مجله آموزش عالی ایران؛ سال سوم (نسخه چاپی)
200,000 ریال
 مجلد چهار جلدی مجله آموزش عالی ایران؛ سال ششم (نسخه چاپی)
مجلد چهار جلدی مجله آموزش عالی ایران؛ سال ششم (نسخه چاپی)
200,000 ریال
 مجله آموزش عالی ایران؛ شماره های 10 -15 به صورت تکی (نسخه چاپی)
مجله آموزش عالی ایران؛ شماره های 10 -15 به صورت تکی (نسخه چاپی)
 مجله آموزش عالی ایران؛ شماره های 20 -28 به صورت تکی (نسخه چاپی)
مجله آموزش عالی ایران؛ شماره های 20 -28 به صورت تکی (نسخه چاپی)
انجمن آموزش عالی ایران کارگاه آموزشی نظریه پردازی داده بنیاد
انجمن آموزش عالی ایران کارگاه آموزشی نظریه پردازی داده بنیاد
1,300,000 ریال
 کتاب مجموع چکیده همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی (فایل PDF)
کتاب مجموع چکیده همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی (فایل PDF)
60,000 ریال
 کتاب مجموع چکیده همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی (نسخه چاپی)
کتاب مجموع چکیده همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی (نسخه چاپی)
100,000 ریال
 کتاب مجموع چیکده همایش بین المللی آموزش عالی فرامرزی؛ فرصت ها، چالش ها (فایل PDF)
کتاب مجموع چیکده همایش بین المللی آموزش عالی فرامرزی؛ فرصت ها، چالش ها (فایل PDF)
50,000 ریال
 کتاب مجموع چیکده همایش بین المللی آموزش عالی فرامرزی؛ فرصت ها، چالش ها (نسخه چاپی)
کتاب مجموع چیکده همایش بین المللی آموزش عالی فرامرزی؛ فرصت ها، چالش ها (نسخه چاپی)
100,000 ریال
 کتاب مجموع مقالات همایش بین المللی آمایش آموزش عالی؛ نظریه ها و تجارب (فایل PDF)
کتاب مجموع مقالات همایش بین المللی آمایش آموزش عالی؛ نظریه ها و تجارب (فایل PDF)
80,000 ریال
 کتاب مجموع مقالات همایش بین المللی آمایش آموزش عالی؛ نظریه ها و تجارب (نسخه چاپی)
کتاب مجموع مقالات همایش بین المللی آمایش آموزش عالی؛ نظریه ها و تجارب (نسخه چاپی)
160,000 ریال

صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
دی ان ان